Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa Less is more - Saysanaa

Less is more - Saysanaa

Цөөн зүйл ихийг өгүүлнэ

Захиалагчид чухал биш асуудал, шаардлагагүй зүйлд цаг үрэхээс илүү үйлс хэрэгтээ цаг гаргах ёстойг ойлгосон

Огноо

0000-00-00

Захиалагч

Байгууллага

Төрөл

Дизайн